Státní finanční podpora

Na jakou státní finanční podporu má pěstoun nárok?

Podmínky nároku na dávky pěstounské péče a zaopatřovací příspěvek upravuje zákon č. 359/1999 Sb, o SPOD, ve znění pozdějších předpisů.

Dávky pěstounské péče

 • příspěvek při převzetí dítěte
 • příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • příspěvek při pěstounské péči
 • odměna pěstouna

Příspěvek při převzetí dítěte

Vyplácí se pečující osobě, která převzala dítě do pěstounské péče.

Převzala-li osoba pečující dítě do pěstounské péče po přechodnou dobu, nesmí součet příspěvků při převzetí dítěte u této osoby pečující přesáhnout částku 40 000 Kč v období posledních 12 kalendářních měsíců přede dnem podání žádosti o tento příspěvek.

Výše jednorázového příspěvku při převzetí dítěte činí:

 • do 6 let - 8 000 Kč
 • od 6 let do 12 let - 9 000 Kč
 • od 12 let do 18 let - 10 000 Kč

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Nárok na tuto jednorázovou dávku má pouze osoba pečující, která se stará nejméně o 3 děti (včetně zletilých, ale nezaopatřených dětí). Výše této dávky je stanovena na 70% z pořizovací ceny vozidla, nejvýše je ale vyplácena částka 100 000 Kč. Vozidlo však nesmí být používáno pro výdělečné činnosti.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí měsíčně:

 • 4 950 Kč pro dítě ve věku do 6 let
 • 6 105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let
 • 6 985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let
 • 7 260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let

Bližší informace lze nalézt v zákoně o SPOD.  Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, posuzuje se příspěvek podle stupně závislosti.

Příspěvek při pěstounské péči

Tento příspěvek je dávka náležející při poskytování nezprostředkované pěstounské péče (nejčastěji příbuzenská péče apod.). Výše dávky se odvíjí od násobku životního minima v závislosti na počtu svěřených dětí a jejich zdravotním stavu, v případě prarodičů a praprarodičů je násobek nižší.

Tato dávka nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění a dani z příjmů. Pěstoun tedy nebude z titulu pobírání příspěvku při pěstounské péči zdravotně a sociálně pojištěn a toto je nutné řešit jinými způsoby (zaměstnání, OSVČ atp.). Příspěvek při pěstounské péči je exekuovatelný.

Odměna pěstouna

Žadatelé musí doložit oznámení o vhodnosti, které vydává krajský úřad. Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující, která poskytuje dítěti zprostředkovanou pěstounskou péči a osoba v evidenci (pěstoun na přechodnou dobu). Výpočet výše odměny pěstouna je navázán na koeficient minimální mzdy v závislosti na počtu svěřených dětí, jejich zdravotním stavu a typu pěstounské péče (dlouhodobá / přechodná). Pokud jsou osobou pečující nebo osobou v evidenci oba manželé nebo dva poručníci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich.

Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravujících daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti.

Zaopatřovací příspěvek

Tento příspěvek je určen pro mladé dospělé odcházející z péče ústavního zařízení a po ukončení náhradní rodinné péče.

Zaopatřovací příspěvek opakující se

 • je ve výši 15 000 Kč měsíčně

 • může být vyplácen nejdéle do 26 let věku nezaopatřeného mladého dospělého

Zaopatřovací příspěvek jednorázový

 • je ve výši 25 000 Kč

 • vyplácí se stejné osobě pouze jednou

Do konce roku 2027 bude moci mladý dospělý volit, zda bude pobírat zaopatřovací příspěvek opakující se nebo při splnění podmínek zákona bude i nadále pobírat příspěvek na úhradu potřeb dítěte a osoba, která byla do jeho zletilosti osobou pečující, bude pobírat odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči.

Státní finanční podpora pro doprovázející organizace

Každá doprovázející organizace dostává státní příspěvek 54 000 Kč na kalendářní rok na jednoho pěstouna, a to bez ohledu na to, kolik má v péči pěstounských dětí.

Z těchto peněz mají být hrazeny služby pěstounské rodině, přičemž každá rodina má jiný počet dětí. Není však řečeno, že příspěvek má být vázán na danou rodinu, ale je na rozhodnutí organizace, aby zajistila služby každé pěstounské rodině.