Státní finanční podpora

Na jakou státní finanční podporu má pěstoun nárok?

Dávky pěstounské péče

Příspěvky upravuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů a zákon o SPOD.

 • příspěvek při převzetí dítěte
 • příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • odměna pěstouna
 • příspěvek při ukončení pěstounské péče

Příspěvek při převzetí dítěte

Vyplácí se osobě pečující ve smyslu ust. § 4a písm. b) zákona o SPOD, která převzala dítě do pěstounské péče.

Tento příspěvek nenáleží osobě v evidenci při svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu.

Výše příspěvku při převzetí dítěte činí (dle věku dítěte):

 • do 6 let - 4 950 Kč
 • od 6 let do 12 let - 6 105 Kč
 • od 12 let do 18 let - 6 985 Kč
 • od 18 let do 26 let - 7 260 Kč

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Nárok na tuto jednorázovou dávku má pouze osoba pečující, která se stará nejméně o 3 děti (včetně zletilých, ale nezaopatřených dětí). Výše této dávky je stanovena na 70% z pořizovací ceny vozidla, nejvýše je ale vyplácena částka 100 000 Kč. Vozidlo však nesmí být používáno pro podnikatelské účely.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Pohybuje se v závislosti na věku dítěte od 4 500 do 6 600 Kč měsíčně. U dětí s vážným zdravotním postižením se částky zvyšují, přesné informace lze nalézt v zákoně o SPOD.

Odměna pěstouna při dlouhodobé pěstounské péči

Pokud jsou oba pěstouni manželé, náleží odměna pouze jednomu z nich.

 • 12 000 Kč/měsíc (hrubého) u jednoho dítěte svěřeného do péče
 • 18 000 Kč/měsíc u dvou dětí svěřených do péče
 • 30 000 Kč/měsíc u tří dětí svěřených do péče
 • 30 000 Kč/měsíc u aspoň jednoho dítěte, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV
 • za každé další dítě se odměna zvyšuje o 6 000 Kč

Odměny pěstounům na přechodnou dobu

Jeden z pěstounů na přechodnou dobu je stabilně doma a je stále připraven přijmout dítě, které potřebuje dočasnou péči. Jedná se o tzv. osoby v evidenci, jejichž odměna je 20 000 Kč hrubého nezávisle na tom, zda je dítě v rodině aktuálně umístěno či nikoli. S přijetím dítěte rodina dostává také měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jak je popsáno výše.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Jednorázová dávka, která náleží přímo dítěti, resp. osobě, která byla dítětem v pěstounské péči. Pokud bylo dítě před dosažením zletilosti v pěstounské péči, pak při jejím ukončení, při dosažení zletilosti (18 let) má nárok na jednorázovou dávku ve výši 25 000 Kč.

Státní finanční podpora pro doprovázející organizace

Každá doprovázející organizace dostává státní příspěvek 48 000 Kč na kalendářní rok na jednoho pěstouna, a to bez ohledu na to, kolik má v péči pěstounských dětí.

Z těchto peněz mají být hrazeny služby pěstounské rodině, přičemž každá rodina má jiný počet dětí. Není však řečeno, že příspěvek má být vázán na danou rodinu, ale je na rozhodnutí organizace, aby zajistila služby každé pěstounské rodině.