Cíle a poslání ANA doprovázení

Poslání:

Hlavním posláním Akademie nadání, z. s. podle stanov spolku je umožnit nadaným dětem, jejich rodinám a všem zúčastněným osobám společné setkávání, vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností a informací. Posláním spolku je dále zprostředkovat dětem a jejich rodinám odbornou psychologickou péči a podporu, aby se mohly vzdělávat a osobnostně rozvíjet adekvátně individuálním schopnostem, potřebám i omezením, aby vztahy a výchova v rodinách těchto dětí byly co nejvíce funkční a harmonické. Důraz je kladen na zprostředkování kvalitní diagnostiky, odborného poradenství a podpory rodině i školským zařízením, zvyšování informovanosti odborné a laické veřejnosti o problematice nadaných a tím umožnění maximálního využití individuálních schopností jedinců pro jejich osobní rozvoj i rozvoj společnosti.

V souvislosti s pověřením k výkonu SPOD je dále posláním Akademie nadání z. s. zajistit dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, život v náhradním rodinném prostředí, a to doprovázením a podporou jejich pěstounů.

Cíle:

Pro naplnění tohoto poslání si ve smyslu stanov spolku ANA vytyčila následující cíle:

- vytvoření co nejkomplexnějšího systému podpory pro výše popsanou cílovou skupinu,

- usilování o kvantitativní i kvalitativní růst informovanosti (mj. vzdělávání) pedagogických pracovníků o zvláštnostech péče o nadané děti a děti tzv. dvakrát výjimečné,

- shromažďování informací o problematice nadání, spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi v České republice a v zahraničí, hlavně v zemích EU, výměna zkušeností a odborníků; za tím účelem přijímá sdružení členství ve vhodných regionálních a oborových asociacích.

Cíle služby jsou dlouhodobé, nejsou časově omezené jen pro stávající rok.

Činnosti odborných pracovníků ANA dle pověření k výkonu sociálně-právní ochrany směřují k těmto cílům:

  • zdravý psychosociální vývoj dítěte,
  • optimální podmínky pro uspokojení základních vývojových potřeb dítěte,
  • dobrá výchovná způsobilost osob zodpovědných za výchovu dítěte,
  • vhodné výchovné prostředí dítěte,
  • fungující rodina, která přiměřeným způsobem plní své funkce.

Cílová skupina:

Podle stanov Akademie nadání z. s. je zvláštní pozornost věnována podpoře rodin mimořádně nadaných dětí a dětí tzv. dvakrát výjimečných, tj. nadaných dětí s určitým handicapem (SPU, ADHD, Aspergerův syndrom, emoční poruchy, smyslové poruchy apod.), které lze považovat za nejvíce ohroženou skupinu.

V souvislosti s pověřením k výkonu SPOD cílovou skupinou Akademie nadání z. s. osoby pečující, osoby v evidenci a dítě svěřené do náhradní rodinné péče - tj. celé pěstounské rodiny, především ty, které mají děti tzv. dvakrát výjimečné - tj. nadané děti s určitým handicapem (specifické

poruchy učení, porucha pozornosti a aktivity, Aspergerův syndrom, emoční poruchy, smyslové poruchy apod.).

Do širší cílové skupiny však spadá každé dítě: podle § 8 zákona o SPOD má každá pověřená osoba povinnost poskytnout dítěti odpovídající pomoc, pokud dítě požádá o "ochranu svého života a dalších svých práv" (byť tato pomoc může spočívat například pouze ve zprostředkování informace orgánu sociálně-právní ochrany).