Služby doprovázení

Co doprovázející organizace nabízí?

Základní služby plně hrazené doprovázející organizací

Tyto služby upravuje zákon o SPOD, konkrétně jeho novela - zákon č. 401/2012 Sb. Tento zákon upravuje i rozsah, v jakém jsou tyto služby poskytovány bezplatně. Nárok pěstouni uplatňují na základě dohody o výkonu pěstounské péče.

 • účelová odlehčovací péče
 • neúčelová odlehčovací péče (respitní péče)
 • návštěva klíčového pracovníka
 • zajištění či zprostředkování odborné pomoci
 • podpora vztahu s biologickými rodiči a dalšími blízkými osobami
 • dohled nad naplňováním dohody o výkonu pěstounské péče
 • zajištění povinného vzdělávání pěstounů
 • nácviky sociálních dovedností
 • supervize (dohled a poskytování zpětné vazby)
 • odborná pomoc (psycholog, logoped, psychiatr apod.)
 • komunikace se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), školskými zařízeními (mateřská, základní a střední škola), úřady
 • klubová setkání
 • facilitace (usnadnění komunikace při jednání, aby se v daném čase dospělo k výsledku)
 • mediace (způsob klidného řešení sporů, jehož cílem je dohoda)
 • setkávání dětí vyrůstajících v náhradních rodinách
 • doučování dětí
 • doprovod na volnočasové aktivity, do školy nebo předškolního zařízení
 • relaxační pobyty pro náhradní rodiny
 • supervize (kontrola) pro osoby pečující/v evidenci
 • svépomocné skupiny náhradních rodin
 • podpora a pomoc v oblasti vzdělávání, výchovy, diagnózy dítěte
 • pomoc a poradenství v ekonomické oblasti a v možnosti získání finančních příspěvků
 • možnost uskutečnit pravidelné setkání s klíčovým pracovníkem ve výjimečné situaci a po předchozí dohodě
 • konzultace v souvislosti s potřebami rodiny i dítěte
 • po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci uznána dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké
 • při narození dítěte
 • při vyřizování nezbytných osobních záležitostí
 • při úmrtí osoby blízké
 • přípravu dítěte, pěstouna a biologické rodiny na kontakt
 • zajištění předběžného kontaktu pěstouna s biologickou rodinou
 • vyjednávání a nastavení pravidel styku s biologickou rodinou
 • zajištění místa pro kontakt
 • asistenci během kontaktu
 • doprovázení dítěte během kontaktu
 • sledování a vyhodnocení, zda kontakt probíhá v zájmu dítěte

Služby hrazené zčásti nebo úplně pěstounem

(nad rámec základních)

Mimo základní služby může doprovázející organizace nabídnout pěstounovi i další nenárokové služby v souladu s IPOD, který je v ANA - doprovázení sepisován vždy na začátku roku individuálně a citlivě s každou pěstounskou rodinou dle jejích potřeb. V průběhu roku je plán inovován.

Přehled dalších služeb

Tyto služby mohou být zakotveny v dohodě, ale nevzniká na ně automatický nárok. ANA - doprovázení bude jednotlivé aktivity postupně zařazovat a nabízet dle potřeb a zájmu pěstounů.

Hodiny pro veřejnost

(poskytováno organizací ANA - doprovázení)

Ve vyhrazených dnech má pěstoun možnost přijít se informovat o možnostech pomoci v daných oblastech. V tuto dobu je zajištěno hlídání dětí.

Základní služby plně hrazené doprovázející organizací

Účelová odlehčovací péče

Jde o právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě; tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče:

Tento typ odlehčovací péče pomáhá řešit situaci, která znemožňuje nebo výrazně ztěžuje péči o svěřené dítě. Pro čerpání tohoto typu odlehčovací péče je rozhodující, zda se skutečně o takovou situaci jedná.

Neúčelová odlehčovací péče

Jde o právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo věku alespoň 2 let.

Nemusí přitom jít o ucelený časový úsek, odlehčovací péči lze čerpat v kratších intervalech. Za minimální rozsah poskytované pomoci jsou považovány 4 hodiny. Doprovázející subjekt má právo jednat s pěstouny o formě péče ve vztahu k potřebám a zájmům dětí a případné nároky v tomto směru korigovat.

Účelovou i neúčelovou odlehčovací péči pěstounům hradí doprovázející organizace ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

Návštěva klíčového pracovníka

Klíčový pracovník je v pravidelném osobním kontaktu s pěstounskou rodinou, a to minimálně 1x za 6 týdnů.

Doprovází a podporuje pěstounskou rodinu, nabízí, poskytuje či zprostředkovává poskytované služby, společně s rodinou konzultuje průběh pobytu dítěte a tento plán reviduje, plánuje s pěstounem povinné vzdělávání, sleduje naplňování dohody, poskytuje základní poradenství.

Podává písemnou zprávu o průběhu pěstounské péče příslušnému OSPOD 1x za 6 měsíců a koná další aktivity a činnosti v zájmu dítěte.

Zprostředkování odborné pomoci

Pěstouni nebo svěřené děti mají právo společně nebo samostatně využít bezplatné pomoci odborníka alespoň 1x za 6 měsíců. V případě častější pomoci je třeba finanční spoluúčast pěstouna.

Psychologická, terapeutická, právní i jiná odborná pomoc musí být ve vztahu k péči o svěřené dítě.

Odborná pomoc poskytovaná dítěti musí být v souladu s IPOD.

Vzdělávání pěstounů

Po přijetí dítěte do péče má pěstoun povinnost zvyšovat své odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti v rozsahu minimálně 24 hodin v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Vzdělávání pěstounů může probíhat například formou kurzů, seminářů, setkání na klubu rodičů, víkendových vzdělávacích akcí, individuálního vzdělávání.

Vzdělávání hradí doprovázející organizace, která může po domluvě proplatit i vzdělávání vybrané pěstounem, pokud naplňuje všechny náležitosti.

Podpora vztahu s biologickou rodinou a dalšími blízkými osobami

Pěstouni jsou povinni, pokud je to v zájmu dítěte, udržovat kontakt s biologickou rodinou dítěte (otec, matka, babička, sourozenci atd.). Jestliže to z nejrůznějších důvodů není možné, například proto, že rodiče nejsou dohledatelní, nebo je kontakt zakázán soudem, pěstouni podporují rozvoj vlastní identity dítěte. Seznamují dítě s jeho životním příběhem, poskytují informace o jeho biologické rodině, a to vše vhodnou formou, která zohledňuje věk a vyspělost dítěte.

Režim kontaktů s biologickou rodinou je řešen buď rozhodnutím soudu, s pracovnicí příslušného OSPOD, nebo je zanesen v IPOD.

S touto povinností se váže právo na poskytnutí pomoci a podpory ze strany doprovázející organizace.

ANA - doprovázení nabízí pomoc, která zahrnuje zejména: