Druhy pěstounské péče

Pěstounská péče (tzv. dlouhodobá PP)

Bývají do ní umisťovány zpravidla děti, jejichž biologičtí rodiče nebyli zbaveni rodičovské zodpovědnosti.

Pěstoun o dítě osobně pečuje a má právo zastupovat ho a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech.

K výkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce nebo soud (např. složitější lékařský zákrok, cesta do zahraničí).

Dítě je do ní svěřeno na neznámou dlouhou dobu, často až do jeho zletilosti.

Pěstounská péče na přechodnou dobu (tzv. profesionální PP)

Dítě je do této péče svěřeno na dobu dočasnou, maximálně na jeden rok. Biologičtí rodiče během této doby upravují své životní podmínky tak, aby se k nim dítě mohlo vrátit zpět.

Pokud se to nepodaří, nebo není možný návrat do biologické rodiny, je v ideálním případě dítěti vyhledána dlouhodobá péče (adopce, pěstounská péče).

Jeden z pěstounů na přechodnou dobu je stabilně doma, kdykoliv připraven přijmout dítě, které potřebuje dočasnou péči. Jedná se o tzv. osoby v evidenci.

Předpěstounská péče

Je-li dítě v ústavu, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v pěstounské péči na přechodnou dobu, může být před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem a splňuje daná kritéria. Obdobně může být do péče budoucích pěstounů svěřeno i dítě, které není v ústavní výchově, pokud rodiče s pěstounskou péčí souhlasí.

Nejdéle do tří měsíců od nabytí právní moci daného rozhodnutí však musí být zahájeno řízení o svěření dítěte do pěstounské péče.

Poručnictví

Adopce