Druhy pěstounské péče

Pěstounská péče

Pěstounská péče je rozlišována a podle typu péče vzniká nárok i na odlišné dávky:

  1. zprostředkovanou pěstounskou péči - mají nárok na dávku odměna pěstouna
  2. nezprostředkovanou pěstounskou péči - mohou požádat o přiznání dávky příspěvek při pěstounské péči

Zprostředkovaná pěstounská péče

Tato péče je poskytována dítěti osobou pečující po doručení oznámení o vhodnosti této osoby stát se pěstounem tohoto dítěte.

Zájemce o pěstounskou péči je krajským úřadem, po absolvování odborného posouzení a příprav k přijetí dítěte do rodiny, zařazen do evidence osob vhodných stát se pěstounem a následně je vybrán příslušným krajským úřadem jako vhodný pěstoun pro konkrétní dítě. Vybraný žadatel se na základě oznámení o vhodnosti, vydaného krajským úřadem dozví, že má možnost seznámit se s vybraným dítětem a podat soudu návrh na svěření dítěte do jeho předpěstounské péče a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemnosti.

Může to být i pěstounská péče na přechodnou dobu, pěstounská péče poskytovaná sourozenci dítěte svěřeného do pěstounské péče, je-li poskytovaná toutéž osobou pečující - musí mít oznámení o vhodnosti, aby měli nárok na dávku odměna pěstouna.

Nezprostředkovaná pěstounská péče

Typické pro tuto péči je, že je o dítě pečováno v rámci širší rodiny či komunity péče. Není zprostředkována příslušným krajským úřadem apod.

Jedná se o pěstounskou péči, kdy:

  • dítě je v osobní péči osoby příbuzné nebo blízké
  • pěstoun si sám dítě vybral a požádal o jeho svěření do své pěstounské péče

V těchto případech krajský úřad nerozhodoval o zařazení žadatele do příslušné evidence, nedošlo k "napárování" pěstouna ke zcela neznámému dítěti a vystavení oznámení o vhodnosti pěstouna ke konkrétnímu dítěti.

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Dítě je do této péče svěřeno na dobu dočasnou, maximálně na jeden rok. Biologičtí rodiče během této doby upravují své životní podmínky tak, aby se k nim dítě mohlo vrátit zpět.

Pokud se to nepodaří, nebo není možný návrat do biologické rodiny, je v ideálním případě dítěti vyhledána dlouhodobá péče (adopce/osvojení, pěstounská péče).

Jeden z pěstounů na přechodnou dobu je stabilně doma, kdykoliv připraven přijmout dítě, které potřebuje dočasnou péči. Jedná se o tzv. osoby v evidenci.

Předpěstounská péče

Je-li dítě v ústavu, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v pěstounské péči na přechodnou dobu, může být před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem a splňuje daná kritéria. Obdobně může být do péče budoucích pěstounů svěřeno i dítě, které není v ústavní výchově, pokud rodiče s pěstounskou péčí souhlasí.

Nejdéle do 3 měsíců od nabytí právní moci daného rozhodnutí však musí být zahájeno řízení o svěření dítěte do pěstounské péče.


Formy náhradní rodinné péče obecně upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

  • svěření dítěte do péče jiné osoby
  • pěstounská péče
  • pěstounská péče na přechodnou dobu
  • poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje
  • osvojení

Zprostředkování pěstounské péče a osvojení, pěstounská péče na přechodnou dobu, práva a povinnosti při výkonu pěstounské péče, dohody o výkonu pěstounské péče, státní příspěvek na výkon pěstounské péče a dávky pěstounské péče jsou upraveny zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.