Dohoda o výkonu pěstounské péče

(základní informace)

Pěstoun má povinnost uzavřít dohodu s jím zvolenou doprovázející organizací do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o svěření prvního dítěte do péče, nebo rozhodnutí o zařazení do evidence pěstounů na dobu přechodnou.

Dohoda musí být v souladu s rozsudkem soudu a individuálním plánem ochrany dítěte (dále jen "IPOD").

K uzavření dohody je třeba předchozího souhlasu příslušného odboru sociálně-právní ochrany dětí (dále jen "OSPOD"). O tento souhlas žádá doprovázející organizace.

Pověřená organizace má povinnost seznámit své klienty s tím, jakým způsobem poskytuje služby a činnosti. Více o ANA - doprovázení naleznete na www.a-na.cz.

Účelem uzavírání dohod je zajištění pomoci a podpory pěstounům (pečujícím osobám) při péči o přijaté děti. Vypovědět dohodu může pěstoun kdykoliv písemně, a to i bez udání důvodu. Neodkladně o tom informuje i příslušný OSPOD. Do 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně má pěstoun povinnost uzavřít dohodu novou.

V ANA - doprovázení je oprávněn uzavírat, měnit či zrušit dohodu za doprovázející organizaci pouze pracovník k tomu určený.

ANA - doprovázení určí klíčového pracovníka pro práci s dítětem a pěstounem. Klíčový pracovník (případně další pracovník ANA - doprovázení) s ním řeší všechny záležitosti vyplývající z dohody.

ANA - doprovázení je povinna v souladu se zákonem o SPOD řídit se standardy kvality sociálně-právní ochrany. Na druhou stranu i pěstoun musí dodržovat určité zásady a specifika pěstounské péče.

Dohled nad naplňováním dohody o výkonu pěstounské péče

Pěstoun je povinen umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a spolupracovat se zaměstnancem doprovázející organizace pověřeným sledovat vývoj dětí.

Doprovázející pracovník dochází do rodiny pěstouna podle potřeby, minimálně však 1x za 6 týdnů, aby byl v průběžném kontaktu s pěstouny i dětmi. Díky tomuto intenzivnímu kontaktu může být rodině dobrým a informovaným průvodcem, zároveň může včas odhalit případné vznikající problémy a pružně na ně reagovat například nabídkou vhodné terapeutické či jiné odborné pomoci.

Pěstouni mají povinnost umožnit pracovníkovi komunikovat se svěřenými dětmi, a to i bez přítomnosti pěstouna.

Pracovník pověřený sledováním naplňování dohody o výkonu pěstounské péče je v obtížném postavení vůči pěstounům, neboť má zároveň podpůrnou roli vůči pěstounům, ale také povinnost hodnotit jejich péči, případně má také oznamovací povinnost, pokud usoudí, že péče dítě poškozuje.