Mapa standardů kvality SPOD

Standardy v tištěné podobě jsou po předchozí domluvě k nahlédnutí v ANA.

Standard č. 1

 • definování poslání, cílů, cílové skupiny, zásad činnosti
 • způsob zveřejnění poslání, cílů, cílové skupiny, seznam činností vykonávaných na základě pověření
 • pravidla vymezující střet zájmů zaměstnanců pověřené osoby a osob cílové skupiny

Standard č. 2

 • pravidla pro předcházení porušování základních práv a svobod se stanovenými mechanismy k nápravě a postupy vůči zaměstnanci, který by se porušení základních práv a svobod dopustil
 • stanovený postup pro předcházení zneužívání, zanedbávání a týrání dětí a stanovený postup při zjištění takového jednání (ze strany rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, tak zaměstnance pověřené osoby)
 • doklady o tom, že pověřená osoba vždy zjišťuje názor dítěte a přikládá mu váhu a chrání dítě před zneužíváním, zanedbáváním a týráním

Standard č. 3

 • vytváření materiálních, technických a hygienických podmínek, které odpovídají rozsahu činností poskytovaných pověřenou osobou, tj. prostory odpovídají potřebám cílové skupiny, jsou důstojné a respektují potřebu soukromí

Standard č. 4

 • pravidla a postupy stanovující, kdy lze cílové skupině poskytnutí sociálně-právní ochrany odmítnout, pravidla nesmí být diskriminující
 • pověřená osoba informuje cílovou skupinu srozumitelným způsobem o poskytování sociálně-právní ochrany pověřenou osobou

Standard č. 5

 • pravidla pro způsob a místo kontaktu dítěte s osobami dítěti příbuznými či blízkými a pravidla pro přípravu dítěte, pěstounů, rodičů, osob odpovědných za výchovu dítěte nebo osob s dítětem příbuzných nebo blízkých na kontakt

Standard č. 6

 • stanovení organizační struktury, počtu pracovních míst, kvalifikačních požadavků a osobnostních předpokladů a pracovních profilů jednotlivých zaměstnanců
 • stanovení oprávnění a povinností vztahujících se k jednotlivým pracovním pozicím (v rámci organizační struktury pověřené osoby)
 • organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené rozsahu poskytované činnosti a potřebám cílové skupiny

Standard č. 7

 • pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců
 • pravidel pro působení osob, které nejsou s pověřenou osobou v pracovně právním vztahu, zejména dobrovolníků a stážistů

Standard č. 8

 • postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace
 • písemně zpracované individuální plány dalšího vzdělávání zaměstnanců
 • zpracovaný systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců a zajištění nezávislého kvalifikovaného odborníka pro zaměstnance

Standard č. 9

 • pracovní postupy a metodiky zaručující řádný a odborný výkon činností realizovaných na základě pověření po celou dobu jeho platnosti. Postupy a metodiky jsou zpracované pro práci s cílovými skupinami. Včetně určení klíčového pracovníka pro práci s osobou pečující i s dítětem

Standard č. 10

 • doklady o tom, že pověřená osoba pravidelně informuje dítě, osobu pečující nebo osobu v evidenci, rodinu dítěte, obecní úřad obce s rozšířenou působností a případně další oprávněné orgány veřejné moci o průběhu sociálně-právní ochrany a naplňování plánu ochrany dítěte
 • pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohody o výkonu pěstounské péče, která obsahují zejména informace o osobách oprávněných k uzavření, změně nebo zrušení dohody, náležitostech dohody, kromě těch zákonem stanovených a o přílohách dohody

Standard č. 11

 • pravidla pro předávání případů dětí a rodin, se kterými pracuje, mezi zaměstnanci pověřené osob
 • postup pro získávání a předávání informací o průběhu výkonu sociálně-právní ochrany u dětí a rodin, se kterými zaměstnanci pověřené osoby pracují

Standard č. 12

 • pravidla a postupy práce pro situace významných změn v životě dětí a rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v původní nebo náhradní rodině

Standard č. 13

 • pravidla pro vedení písemné, případně elektronické spisové dokumentace o osobách, se kterými pracuje
 • pravidla pro založení, uzavření a zapůjčení spisu
 • pravidla pro nahlížení do spisové dokumentace a pořizování kopií ze spisu
 • pravidla pro odmítnutí žádosti o nahlédnutí do spisu vedeném o dítěti a rodinách

Standard č. 14

 • pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrany

Standard č. 15

 • definování rizikových, havarijních a nouzových situací, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním sociálně-právní ochrany, a postup pro jejich řešení
 • doklady o tom, že s postupy pro řešení rizikových, havarijních a nouzových situací pověřená osoba prokazatelně seznámila zaměstnance

Standard č. 16

 • stanovení písemného systému pravidelné revize naplňování standardů kvality, systému průběžné kontroly a hodnocení způsobu výkonu sociálně-právní ochrany
 • pravidla pro zjišťování zpětné vazby od cílové skupiny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i dalších spolupracujících fyzických a právnických osob a orgánů veřejné moci